logo

แบบสอบถาม

ลงทะเบียนเข้าฟัง OPEN HOUSE

ชื่อ - นามสกุล *

อีเมล *

เบอร์โทรศัพท์ *

1.

ระดับการศึกษา *

2.

มีประสบการณ์ทำงานหรือไม่ *

3.

ท่านทราบข่าวการสัมมนาอาชีพนี้จากช่องทางใด *

4.

เครื่องดื่มที่ท่านจะรับ *